Tp.Đà Nẵng: Thanh tra phòng chống tham nhũng ở BQL dự án hạ tầng ưu tiên

Theo kế hoạch phân bổ đầu tư vốn đầu tư công năm 2023, Ban quản lý các dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Tp.Đà Nẵng được phân bổ hơn 1.364 tỷ đồng.